Eficiència empresarial
Document AcrobatDescarregueu
el fullet

Programa d'Eficiència empresarial


Quin és el vostre nivell d'eficiència?

 • Els empleats, coneixen, comparteixen i viuen l'estratègia de l'empresa?
 • En l'àmbit operatiu, les càrregues de treball són sovint desequilibrades entre llocs de treball? Sempre falten hores? La feina es fa lentament? Caldria contractar més plantilla per fer front al creixement del negoci? En quins llocs?
 • Quina és la productivitat de l'equip comercial? L'equip comercial: focalitza els esforços en els clients de més interès potencial? Treballa per vendre o per rendibilitzar? Sap organitzar el seu temps de treball?
 • La política retributiva és cara i crea greuges comparatius? La retribució variable està centrada en allò que realment aporta valor? És motivadora?

Si us interessa conèixer el vostre nivell d'eficiència empresarial complimenteu el formulari que trobareu a continuació i us farem arribar un Test d'Eficiència, totalment gratuït i confidencial:Què us ofereix la Cambra?

Segons un estudi publicat per la revista Forbes, el 90% de les empreses fracassa en la implementació de la seva estratègia.

La voluntat de creixement representa un repte il·lusionant per a tota empresa. Es defineixen plans, s’arenga l’organització amb missatges carregats d’optimisme, els equips es posen a treballar... però al cap d’uns mesos acostuma a arribar el desencant perquè els plans no s'acompleixen.

A més, les tasses de productivitat al nostre país es situen en un 26.8% per sota de les de la UE. El nou cicle socioeconòmic suposa un canvi ràpid de necessitats i valors, on la cultura de la inèrcia ha de donar pas a la cultura de l'eficiència.

Assolir alts nivells d’eficiència passa per assegurar que s’apliquen els 3 Eixos de l’Eficiència:

 • Un bon aterratge de la visió estratègica de la companyia a totes les capes organitzatives.
 • Una bona operativa en el dia a dia en totes les àrees de la companyia, tant a nivell organitzatiu com comercial.
 • Assegurar un bon alineament de les persones a través d’una retribució eficient.

En aquests podcasts trobareu els motius de la situació de l'eficiència empresarial actual i quines estratègies tenim al nostre abast per millorar-la:

Podcast "Causes de la baixa productivitat a Espanya" (en castellà)

Podcast "Retribució eficient" (en castellà)

Podcast "Alta direcció i eficència comercial: desajustos" (en castellà)

Podcast "La maldició del 90%" (en castellà)

 

Presentació


1. ATERRATGE DE LA VISIÓ ESTRATÈGICA

Objectiu: Aconseguir que els empleats visquin l'estratègia de l'empresa i s'alineïn amb aquesta.

Descripció: Es posa en marxa una metodologia que permet a l'empresa aconseguir que l'estratègia estigui en línia amb la feina diària dels empleats.

Resultats:

 • Aterrar la VISIÓ, per aconseguir el compromís de tota l’organització i que formi part inherent del dia a dia. No és un exercici teòric sinó 100% pràctic. Els assistents sortiran de les sessions amb un full de ruta detallat de les accions concretes que han de portar a terme en els seus departaments.
 • Desenvolupar lideratge, compromís i transversalitat en l’Equip Directiu i Comandaments Intermitjos, elements imprescindibles per a una EXCEL·LENT EXECUCIÓ.
 • Identificar i construir el Pla d’Acció pal#liatiu dels Riscos inherents a tot canvi.


2. OPERATIVA EFICIENT

2.1 En l'àmbit organitzatiu

Objectiu:

 • Fer un tractament de xoc, eliminant complexitats en funcions, processos i TIC’s, per tal de fer l'empresa sostenible i àgil.
 • Reduir d’aquesta forma costos de manera intel·ligent.
 • Canviar la cultura de la presència per la cultura de l'eficiència.

Descripció: Les activitats i càrregues de treball en les àrees indirectes de totes les empreses solen ser opaques i difícils de mesurar objectivament. Sempre falten hores, hi ha un excés de feina, les càrregues de treball són sovint desequilibrades entre llocs de treball i, en ocasions, l’adequació persona/lloc no és la més adient.

Es tracta d’un servei pensat per donar resposta de forma objectiva a preguntes com: s’està treballant amb eficàcia? quin és el nivell de presentime? quines activitats no aporten valor? fins a quin punt es pot créixer sense augmentar plantilla?...

Mitjançant un estudi integral, que combina eines tecnològiques i entrevistes estructurades, mesurem què es fa, per a què es fa, com es fa, quina és la càrrega de treball que comporta cada activitat i a quin cost. La reducció d'activitats improductives, juntament amb l'adopció de bones pràctiques i una estructuració adequada dels processos de treball, permet obtenir directament un estalvi en termes de temps i de costos per augment de l'eficiència i l’agilitat de servei.

Basat en la nostra experiència, l’aplicació de la metodologia permet una millora en la productivitat de l'ordre del 25% pel que fa a moda estadística.

Resultats:

 • Scorecard integral de les àrees analitzades i general de LA companyia, del que pensem que ja s’està fent de la forma adequada i del que caldria millorar.
 • Identificació del nivell de saturació i del potencial d’absorció existent.
 • Càrregues de feina equilibrades.
 • Dimensionament òptim i objectiu, derivats de l'anàlisi dels processos, les activitats i les càrregues de feina.
 • Eliminació de situacions de presentisme i estrès.
 • Oportunitats de millora operativa, orientades a més agilitat de servei.
 • Proposta d’organigrama òptim.
 • Focus en l'important per a l'empresa i els seus clients, per augmentar la competitivitat sense augmentar costos.
 • Pla de construcció/implementació acordat amb els responsables.

2.2 En l'àmbit comercial

Objectiu: Valorar els factors que incideixen en la eficiència i la productivitat de l’equip comercial, en termes de funcions i activitats, procediments, priorització d’esforços, càrregues de treball,...; entenent per equip comercial, tant al personal de venda (venda externa) com al personal d’Atenció al Client (venda interna).

Descripció:

"Els diners no es guanyen (només) treballant dur, sinó treballant bé"

 • L'equip comercial: focalitza els esforços en els clients de més interès potencial? Treballa per vendre o per rendibilitzar? Sap organitzar el seu temps de treball?
 • L'equip comercial disposa de: lideratge, planificació, seguiment i reconducció? D'actitud comercial, capacitats i habilitats comercials? D'informació clau i supervisió? De processos comercials adequats? De tecnologia comercial?

Resultats:

 • Criteris de segmentació de clients.

 • Criteris de planificació de l’acció comercial (visites, trucades, ...).

 • Freqüències i duracions de visita per client.

 • Visites de prospecció.

 • Organització territorial òptima.

 • Optimització de rutes per agent.

 • Simplificació/reducció d’activitats administratives.

 • Definició de responsabilitats i funcions.

 • Com a conseqüència de tot això, equilibri de càrregues de treball i volums: cartera òptima de cada agent.

 • Identificació dels perfils competencials necessaris.


3. LA RETRIBUCIÓ EFICIENT

Objectiu: Orientar en l’establiment de polítiques retributives eficients, motivadores i sostenibles a l’empresa.

Resultats:

 • Alineació a l’estratègia. Orientació de l'equip cap a l’acompliment dels objectius.
 • Focalització d’esforços, en lloc de dispersió.
 • Eliminació de greuges comparatius.
 • Millora del clima intern de l'empresa i la motivació dels seus col·laboradors.
 • Fidelització dels empleats clau.
 • Disponibilitat de criteris objectius per retribuir adequadament cada lloc de treball.
 • Valoració objectiva de l'equitat interna i la competitivitat externa.
 • Disseny de sistemes de retribució variable eficients, sostenibles i motivadors, orientats a l’esforç.
 • Possibilitat d’Incentivació plurianual.

 

A qui ens dirigim

 • Tot tipus d’empresa que vol assegurar la seva voluntat i necessitat de canvi o creixement, projectes ambiciosos,... i que sigui assumit i executat per tota l’organització.
 • Empreses que vulguin imprimir un revulsiu en els seus equips, per eliminar les inèrcies que llasten la productivitat.
 • Empreses que necessitin definir, sistematitzar i executar una estratègia per créixer, o bé per sobreviure..

Situacions que pot resoldre l'aplicació d'aquesta metodologia

 • Necessitat de créixer sense augment del cost ni de l’estrès.

 • Fusions, adquisicions o spin-off’s.

 • Deslocalització de plantes o de processos de producció.

 • Canvis en els sistemes d'informació i/o inversió en tecnologia.

 • Dificultat de repercutir els costos en els preus.

 • Petició de noves incorporacions de personal.

 • Percepció d'excés de paperassa i/o burocràcia.

 • Sedimentació dels procediments històrics (inèrcia, resistència al canvi).

 • Dificultat objectiva en el control del rendiment del personal.

 • Inexistència o debilitat dels plantejaments organitzatius integrals.

 • Percepció subjectiva de saturació de la plantilla.

L'equip tècnic

Equip consultor reconegut per la seva experiència i coneixement en la millora de l’eficiència empresarial.

Preu

El servei es facilita sota pressupost.

Avantatges que oferim

 • La proposta d’un pla d’acció que aporta una millora de la productivitat i, per tant, de la competitivitat.
 • Alta implicació i proximitat per part de l’equip de treball.
 • Millora del clima intern de l’empresa.

 

Imprimir el fullet:

 

 

Més informació:

Àrea d'Informació, Serveis Empresarials i Consultoria
A/e: consultoria@cambrasabadell.org
Tel. 937 451 260


ImatgeSol·licitud informació